banerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbanerbaner

Nghiên cứu khoa học

(Cập nhật ngày: 18/12/2014)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT HỆ ĐẠI HỌC

NĂM THỨ NHẤT:                         KỲ I                                                                                                           KỲ II

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM

LẦN 1

ĐIỂM

LẦN 2

1

Kỹ năng nói 1

Speaking skill 1

2

1

Kỹ năng nói 2

Speaking skill 2

2

2

Kỹ năng viết 1

Writing skill 1

2

2

Kỹ năng viết 2

Writing  skill 2

2

3

Kỹ năng nghe 1

Listening Skill 2

2

3

Kỹ năng nghe 2

Listening skill 2

2

4

Kỹ năng đọc 1

Reading skill

2

4

Kỹ năng đọc 2

Reading skill 2

2

5

Ngữ pháp cơ sở 1

Basic grammar 1

4

5

Ngữ pháp cơ sở 2

Basic grammar 2

4

6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Marxist-Leninist Philosophy 1

5

6

Tư tưởng Hồ chí minh

Ho Chi Minh thoughts

2

7

Cơ sở văn hoá Việt Nam

Introduction to Vietnamese Culture

2

7

Pháp luật đai cương

Intoduction of law

2

8

Tiếng Việt

Vietnammeses

3

8

Dẫn luận ngôn ngữ

An Introduction to Linguistics

2

9

Giáo dục thể chất

Physical education

3 tuần

10

Tin học đại cương

Computer skills

3

Tổng cộng

22

Tổng cộng

21

 Năm thứ hai:                             Kỳ III

Kỳ IV

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Kỹ năng nói 3

Speaking skill 3

2

1

Kỹ năng nói 4

Listening skill 4

2

2

Kỹ năng viết 3

Writing skill 3

2

2

Kỹ năng viết 4

Writing skill 4

2

3

Kỹ năng nghe 3

Listening skill 3

2

3

Kỹ năng nghe 4

Listening skill 4

2

4

Kỹ năng đọc 3

Reading skil1 3

2

4

Kỹ năng đọc 4

Reading skill  4

2

5

Ngữ pháp trung cấp 1

Practical Grammar 1

4

5

Ngữ pháp trung cấp 2

Practical Grammar 2

4

6

Ngoại ngữ 2 (Tiếng ....)

Second Foreign Language (....)

4

6

Ngoại ngữ 2 (Tiếng ...)

Second Foreign Language (...)

4

7

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Vietnam Communist Party History

3

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

Comparative Linguistics

3

8

Giáo dục quốc phòng

Military Education

4 tuần

Tổng cộng

19

Tổng cộng

19

NĂM THỨ BA:                        KỲ V                                                                                                    KỲ VI

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Kỹ năng luyện thi nghe hiểu N2

2

1

Tiếng Nhật Du lịch

Tourism Janpanese

4

2

Kỹ năng luyện thi văn tự-từ vựng  N2

2

2

Tiếng Nhật Thương mại

Business Janpanese

4

3

Kỹ năng luyện thi đọc hiểu  N2

2

3

Dịch nói 1

Interpretation 1

4

4

Kỹ năng luyện thi ngữ pháp N2

2

4

Dịch viết 1

Translation 1

4

5

Lý thuyết dịch

Translation Theory

2

5

Ngữ âm học tiếng Nhật

Phonetics

2

6

Ngữ pháp học tiếng Nhật

Grammar

4

6

Đất nước học

2

7

Ngoại ngữ 2 (Tiếng...)

Second Foreign Language (...)

4

Tổng cộng

18

Tổng cộng

20

 

NĂM  THỨ  TƯ:                                KỲ VII

                                                   

                                                               KỲ VIII

TT

No

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

 

TT

NO

HỌC PHẦN

MODULE

 TC

CREDIT

ĐIỂM LẦN 1

ĐIỂM LẦN 2

1

Dịch nói 2

Interpretation 2

4

1

Thực tập tổng hợp

Graduational Practicum

4

2

Dịch viết 2

Translation 2

4

2

Khóa luận tổng hợp

Graduational Project

8

3

Tiếng Nhật văn phòng

2

3

Dịch nói 3 ( nếu không làm khoá luận TN )

4

4

Từ vựng học tiếng Nhật

Lexicology

2

4

Dịch viết 3 ( nếu không làm khóa luận TN)

4

5

Văn học Nhật Bản

Japanese Literature

2

6

TiÕng NhËt thuyÕt tr×nh

2

Tæng céng

   18

Tæng céng

12

 Tæng céng: 149 tÝn chØ                                                                                                              Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA NGOẠI NGỮ
Địa chỉ: 171, Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0437849743
Quản lý website khoa Ngoại ngữ: Vũ Văn Trung, ĐT 0912573795, email: vuvantrung@gmail.com
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 5
Số người đã truy cập: 1753103